Szántó/Zalaszántó hely,- és a Szekér família családtörténetének kutatása

A helytörténet a múltról beszél, de a jelenhez szól. Térj vissza oda, ahol megdobban a szíved és megtalálod lelked otthonát.

Betelepültek / betelepülés

magyar_nepi_motivum.jpg

helytörténethez:

[Engedjen meg mindenki egy kis mentegetőzést. Sajnos március vége óta nem írtam semmit a honlapra. Ez a színtiszta igazság… De, ez nem azt jelenti, hogy nem kutattam, nem jutottam előre a hely és családtörténeti kutatásban. Arról nem is beszélve, hogy Egyesületünk is zászlót bontott. Rengeteg kutatási eredmény halmozódott fel. A most olvasott és a betelepültekről szólva egészen a szőlőhegyig. Sajnos csak most ért meg az idő, hogy ezeket „publikáljam”. A szőlőhegy hatalmas terjedelmű, ami reményeink szerint könyv formájában is kiadásra kerül. De maradjunk a mostani fejezetnél. Ez eléggé szárazra sikerült, de kérek mindenkit, akinek családja zalaszántói származású most is, vagy a múltban, olvassa el mert sok mindent megtudhat esetlegesen a családjáról. Jó böngészést.]  

Szántó az egykor mezőváros, mint a falu népességét alig elérő településnek a XVIII. század első felében történői újbóli benépesítésnek pontos dátuma nem ismeretes. Feltehetően amennyiben volt, az első betelepülés az 1722. év vagy ezt követő években történhetett. Lehetséges, hogy 1733-1742. év között volt egy második vagy folytatólagos szervezett betelepítés vagy esetleg spontán betelepülés is. Az biztos, hogy az 1720-as évek elejétől újra bizonyosan visszatért az élet a településre. A török-kuruc időket követően Szántó elhagyott, elugarosodott jobbágytelkeire fokozatosan visszatértek az életben maradt elmenekült  helyi lakosság (visszatelepültek), és annak leszármazottai a még meglévő házaik romba dőlt és felégetett falai közé, de biztosan olyan volt többségében, akik új teljesen lakatlan, vad és megműveletlen erdők, földek változása után alakítottak ki vagy építettek új portákat.

Csite András írja: „Szervezett betelepítés nem volt a községbe. A nevek vizsgálata az mutatja, hogy valószínűsíthetően régebbi szántóiak jöttek vissza a török háború végeztével, illetve egyéni családi jellegű betelepülés volt domináns.”

Annyi bizonyos a migrációs folyamatok elkezdődtek az 1700 évek elejétől. Mára ismerté vált egyéb írásokból, hogy az uralkodói betelepítések nem elsősorban Zala vármegyét célozták, itt részben az egyház és a világi nagybirtokosok végezték a telepítéseket. A településre szervezett nagyobb betelepítésről nincsenek még a birtokunkban adatok (de az előbbiekből ismerten lehet, hogy nem is volt), bár kisebb-nagyobb számban idegen ajkú „libere migrans” megjelentek, valamint máshonnan, esetleg más térségből származó idegen családnevű magyar egyének és családok. Meg kell jegyezni, hogy megszállási vagy telepítési „contractus” sem került elő az eddigi kutatásaim során.  A betelepültek közül jöhettek módosabbak és szegényebbek, szervezetten és jogszerűen (legálisan), de lehetséges, hogy jöttek vagyontalanok is, akik titokban esetleg menekülve, szökve (belső mozgás) vagy öntevékeny bevándorlással. Reményeim szerint az autentikus korai házassági és születési anyakönyvekben talán találok valami utalást a fenti migrációs folyamatra.

A megvizsgált adatok szerint 1723-1771 között jelentős és látványos népesség gyarapodás megy végbe a településen.

                                                              Előzmények

Harmat Árpád történész írja a XVII-XVIII. század háborús évtizedeiben a Magyarországot ért csapások közül a legsúlyosabb következménnyel járó és hosszútávon legnagyobb kihatású az emberveszteség, a népesség pusztulás volt.

A Magyar királyság területén négy jelentős háború zajlott le ebben az időben a 150 éves török hódoltság és azt ezt követő évtizedek alatt. 1591-1606 között a 15 éves háború, 1663-1664 között a Habsburg-török háború, 1683-1699 között a török kiűzése, 1703-1711 között a Rákóczi-szabadságharc. A háborúk szenvedéseket, hatalmas károkat, falvak-települések kiirtását a lakosság teljes elpusztítását illetve rabságba hurcolását hozták a magyarság számára. A harcokat lezáró éhínségek, járványok, így mindezen tényezőt figyelembe véve visszafordíthatatlan veszteséget okoztak, jelentősen megváltoztatták Magyarország demográfiai arculatát, nagymértékben csökkentve a népességszámot Zala vármegyében is.  

Ennek hatására III. Károly Habsburg uralkodó telepítési rendeletéből:

                               „1723. évi CIII. törvénycikk az ország benépesitéséről

Ő legszentségesebb felsége jóságosan meg fogja engedni, hogy bármely szabad embert, hat éven keresztül, minden közadó fizetéstől való mentesség feltétele mellett, az országba hivhassanak, és hogy e szabadságot országszerte kihirdethessék.

1. § Hogy pedig ez iránt a nyiltparancsokat a római szent birodalomban s Ő legsz. felsége szomszéd országaiban és tartományaiban is kihirdethessék: ezt az emlitett szent birodalom s a szomszéd országok és tartományok rendeivel kell elhatározni.

2. § Az uj szerzeményi javakat is, a 19. törvénycikkely szerint, a családoknak, melyekhez való tartozásuk bebizonyul, az ott kijelentett módon vissza kell adni.

3. § Ő legsz. felsége a kincstári javak adományozásánál a jól érdemesült személyekre méltó figyelmet fog forditani.

                             1723. évi XVIII. törvénycikk  a puszták benépesitéséről

Az országban itt-ott olyan puszták is találhatók, a melyeken még épületek s lakóházak láthatók, 

1. § Melyeknek a porták összeszámlálásába felvett lakói az ezek alapján reájuk eső adót a megyékben viselték, de még ha visszatérni akarnának is, a földesurak vissza nem bocsátják.

2. § Ezért Ő legsz. császári és királyi felsége kegyelmes beleegyezésével rendelték, hogy az ily mezővárosoknak s előbb a porták közé számitott falusi birtokoknak lakói, bármikor szóródtak legyen szét, ha saját lakhelyükre visszatérni s lakásukat visszaszerezni akarják, a helyek földesurai őket (ha csak azokat a helyeket időközben mások már be nem népesitették, vagy törvényes elévülés közbe nem jött) a szökevény jobbágyok befogadóira s azokat vissza nem adókra rendelt s a megyei hatóság utján a visszatérni akaró ilyen jobbágyokat be nem fogadó urak vagyonából elengedhetetlenül behajtandó büntetés alatt, visszabocsássák.

3. § És hogy az elpusztulás folytán jobbágyokban megcsökkent falukat a meg nem fogyatkozott faluk részéről egykor fizetni szokott régi adózások teljesitésére ne szoritsák.

4. § Vagy hogy a földesurak a jobbágyokat és lakosokat a helyesen készült urbéren felül semmiféle szokatlan urbér ellenes tartozatlan terhekkel a közjó kárára ne terheljék: arra a megyei tisztviselők az 1715. évi 101-ik törvénycikk értelmében felügyelni s a jobbágyokat a földesurak elnyomásától menten tartani s az ily földesurakat tiszti hatalmukkal büntetni tartozzanak és kötelesek legyenek”.

[Horváth Zita írja: Zala vármegye három járásában a telepítések egyharmadát a veszprémi püspökség és a tihanyi apátság végezte. A telepítések zöme 1720 után történt, néhány községet másodjára is be kellett telepíteni (pl. Örvényes). 14 faluba németeket, 8 faluba magyarokat, míg 4-be vegyesen németeket és magyarokat költöztettek, 1 faluba szlovákokat, 1 faluba pedig németeket, szlovákokat és magyarokat egyaránt. A telepítési szerződésbe kötelezték a jövevényeket, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül, hogy házakat építsenek, földet műveljenek, amiért cserébe 3 évre adómentességet kaptak. Az adómentes esztendők letelte után is viszonylag kedvező szolgáltatási kötelezettségük lett, megmaradtak szabadmenetelű jobbágyoknak. Tehát a telepítések során érkezett „új polgárok”, ahogy őket a paraszti vallomásokban említik, szabadmenetelű státusúak voltak. A szabadmenetelűek számát növelték a volt végvári katonák. Lipót császár 1701. november 9-én megszüntette a magyar katonák által őrzött végvárakat. Schenkendorf Kristóf ezredes, kanizsai parancsnok parancsot kapott az udvari haditanácstól 1702. január 26-án, hogy Magyarországon több erődöt rontasson le. Ekkor került sor a legtöbb Zala megyei, köztük az öt kisebb balatoni végvár (Keszthely, Tihany, Vázsony, Szigliget és Csobánc) lerontására. A szélnek eresztett katonák egy része letelepedett és jobbággyá vált, és bár elveszítette korábbi privilegizált helyzetét, az új viszonyok között élni tudott a munkaerőhiányból fakadó lehetőségekkel, hasonlóan az új telepesekhez, kedvezőbbek lettek úrbéres terhei. „A török háborúk után szélnek eresztett végvári katonák - szabad költözésű libertinusok - voltak elsősorban azok a telepesek, akik megszállták a lakatlan vagy gyéren lakott helyeket. Az 1732-ben megtelepült alsópáhoki lakosok legnagyobb része a szomszédos Szentgyörgyvárból költözött át. Nem kis mértékben a szélnek eresztett végbelieknek köszönhető, hogy a véghelyekben bővelkedő Zala megye etnikai bázisa megmaradt magyarnak a XVIII. században.” (Szántó Imre) ]

             Szántó demográfiai változása a XVII. század végétől a XVIII. századig

1696. évi porta összeírás szerint 29 telkes jobbágy, 13 házas zsellér lakja,                            

1700. év úrbéri összeírás szerint 20 portán lakott,                                                                

1710 -1711. évi összeírásban mindössze 13 családot találtak,[1711. évben pestis járványba 24 gazda halt meg],                                                                                                                      

1715. évi országos összeírás adózói 15 közte 13 helyi adózó család,[11 colonus, 2 zsellér]

1720. évi országos vagyonösszeírás 20 adózó családot talált,[17 colonus, 3 zsellér]     1722. évi úrbéri összeírás szerint 17 portán inquilinusok és colonusok lakják, 10 még puszta,            

1736. évi adóalap összeírás szerint 71 adózó család található,                                            

1746. évi népesség összeírás szerint 150 család található, amely 625 lakossal számoltatott,      

1750. évi adóösszeírás szerint 120 adózó család található, amelyhez 249 személy számoltatott    

1748. évi kánoni jegyzőkönyv szerint 107 családot számoltak, [tájékoztató jellegű adat!]    

1767. évi előzetes összeírás szerint 189 család lakja,                                                            

1768. évi úrbéri tabella szerint 145 család szerepelt az úrbéli tabellában, amelyen így közel összesen talán kb. 900 lakossal számolhatott,                                                                        

1770. éviösszeírásban 185 család lakja, 161 szeriális jobbágy (ülő colonus), 24 extraszeriális jobbágy (urasághoz alkalmazkodó konvencióhoz, ezekből 14 iparos),

Az eltelt majdnem fél évszázad alatt (1722-1771) nagyarányú hirtelen népességgyarapodást csak betelepülés/betelepítés magyarázhatja. Lehetséges az is, hogy az akkori nagybirtokos vagy birtokosok meglévő más uradalmairól is költöztek/szöktek be Szántóra, de mivel az új magyar elnevezésű családok egy része röghöz kötött örökös jobbágyok, nem illették meg őket a környező telepített községekben élők különféle kiváltságai. A másik része a szabadmenetelűvé vált új magyaroknak talán az egykori végvári katonákból kerültek ki Szántón is.     

              Írott forrásokból ismert (kiolvasható) nevek a XIII-XVII. század között a településen

Vizsgáljuk meg a teljesség igénye nélkül milyen nevek ismertek és fordulnak elő a korabeli írásokban:

1236. évben: Dedfia                                                                                                                

1357. évben: Fudur (Fodor) János                                                                                

1466. évben: Bollao (Bolla), Johanus Zobagos, Gorbo (Görbő) Emerico, Pauli Thoma, Georgio Farkas, Gorgy (György) Thoma, Thoma (3eker) Zeker (Szekér), Paulo Mayo, Jacobo Aran (Arany),                                                                                                                        

1470. évben: Gallus Loranth, Thomas Cheh (Cseh), Zabo (Szabó), Batzo (Baticz), Gregus Kerekes, Thoma Dithynar, Johanius Naghlaban, Grigori Juhus (Juhos?), Johanous Groghiuz, Bolla (Ballo), Johannis és Blasy (Balázs) Rhose (Rózsa),                                                      

1480. év környékén: Andreas Zhoboz (Zobor-Thobor), Andreas Santha, Nicoalus Zhuboz, Emecirus Faber, Lorant, Varga, Kozma, Molnar, Padar (Pandor), Zsido, Balog, Zabo, Gregori Chatos, Damthy,Symon, Gregori Dombo,                                                                  

1486. évben: Gallus Lorant,                                                                                          

1496. évben: Imre fia György; Ambrosius Thorma, Johanus Thorma, Paulus Thorma, Andreas Graf, Anthonius Balassi,                                                                                              

1499. évben: Farkas, Miklós Kromiys, Ernius Anuus (?), Emericus Kaomius, Giorgy Rorg, Johanus Borsiia,stb,                                                                                                                

1500-1520. év: Antonius Warga (Varga), Barabas Koniya, Gregorius Thorma, Zabo, Pauli Dombok, Gregorius Zobfain(?), Gregorius Darwas (Darvas), Miklos Lukaza (Lukács), Miklos Gorfa, Gregoriy Kalman, Mikos Konyia, Paulus Zabo, Thomas Orban, Thomas Syimonffy (Simonffy), Pauli Santha, Blafin Thorma, Pauli Gaytal, Luca Konyia (Konya)Miklos Zeker (Szekér)Martin KonyaLucas Nagy,Thomas Bozyas, Thomas Kezek, Martinus Kiis,… Wyda (Vida), Thomas Kinos, Imre Konyia, Pauli Zolfan, Gregoriani Zabo, Miklos Kathona(?),         

1520. évben: Johanus Zabo (Szabó), Johanus Mark, Georgio Zabo,  Georgio Rhose (Rózsa), Bartholonus Kis                                                                                                                    

1522. évben: Sythe (Zsidi/Süte) Nicolaus (Miklós)                                                                      

1523. évben: Podor Valentinus (Bálint), Kywmyes (Kőműves) Benedek                          

1524. évben: Chelmen Nagh Pal (Nagypál Kelemen), Blasius Pály, Johanus Kuthny (Kuti), Thomas Gula,Thomas Orban, Orbanus Kys(Kis), Paulus Polgar, Georgius (3eker) Zeker (Szekér), Thomas Furko(?), Lukas Pal, Lukas Bor, Paulus Kovath, Emericus Bartha,  Lukas Forgats, Blasius Balok(g), Franciskus Kalmar,                                                            

1549. évben:  Vass Gergely a mezőváros bírája,                                                                  

1555. évben: Horvát Miklós, Koltai Mihály, Kovács Bálint,                                        

1571. évben: Georgius Kovacs, Joannes Miklos, Kundity Gordj (György), Paulus Toboz, Jones Kurranz, Martinus Forintos, Emericus Fejos (Fejős), Adorijan (Adorján), Andras Deak, Kovacs Martin, Markos Miklos, Kuis Imre, Adorian Andras, Dyms Ferencz, Kovacs Joanos, Georgius Kovats, Joannes Myklos, Lukach Markos, Andras Drak, Franciscus Drimes(?), Lubrofis Adorian, Demetrius Frimah(?), Petrus Olaz, Thomas Cappar, Petrus Sydi, Pett (Péter) Zeker (Szekér) jurato:hites/esküdt),                                                                                        

1585. évben: Joannis Ambursus (Ambrus), Joannis Kurranth, Valentini Varga, Luca Sy(ü)the, Petri Toboz, Petri Cserép, Joannis Tot(h), Petri Kerekes, Luca Zekér (Szekér), Petri Thoma, Benedicti Hardaz(i)y,                                                                                                  

1619. évben: Varga (Warga) Balas, Zekér (Szekér) Mihály, Sahé Lőrincz, Kurándt György, Gergey Gergely, (Wargha) Varga Orbán, Mészáros Balas, Agho(Agh) Mihaly, Sichi Lőrincz, Hurandt György,Toth János, Toboz Lukach, Nagy Toboz Balintth, Kendi Péter, Kovács István, Kerék Mihály, Kis Toboz Ballinth, Markus másképpen Sirka Lukacs, Mészáros Lőrincz, Torma Péter, Lőchőss (Lőcsős) Mihály (mészáros),Toboz Pál, Honchi Peter, Honnitz Istvany, Horik Mihaly, Varga Marthon, Som Vincze, Lazlo Janos, Löschös Marthon, Bodi Janos, Som Thamas.                                                                                                                  

1620. évben: Szekér Mihály, Aggho (Ago) Mihal(i)y, Vytha Leörincz, Kendy Peter, Nagy Csobas Balint, Kis Csobas Balint, Csobas Lukach, Marcus Lukach, Kurtzh Gorgy, Georgy Georgy, Vasotth(?) Janos, Damokos Gergely, Thorma Peter, Thorma Marton, Kötö (Köfö) Pál, Kötö Janos, Wikos Peter, Gombor Lukacs, Nagy Görboy (Nagy Görbői) Istvan, Varga Balas, Capitar Peter, Lazlo Gorgy, Kurrant Janos, Som Janos,                                      

1626. évben: Szekér Mihál, Agh Mihál, Lilte(?) Bálint, Kerék Mihály, Toboz Janos, Kurránt György,                                                                                                            

1632. évben: Zeker (Szekér) Lukach, Acs Mihal(i)y, Varga Janos,                               

1635. évben: Hogodos Gergely, Som Thamas, Goffi (Gossoi) Miklos, Deak Gaspar, Nagy Lukach, Nagy Ferencz, Kulczar Georgy,                                                                                      

1654. évben: Gitseÿ Benedek, Nagy Gergiely (Gergely), Asboth Janos,Vigh Miklos, Feies Imre, Nagy Avám (Ádám), Molnár Vinesi (Vince),  [ P 235 2.cs.]..... 

Sajnos a XVII. század második harmadától kevés ismert és olvasható információval (nevekkel) rendelkezünk.                                                                                                       

A következőkben megvizsgáljuk a népesség növekedést és régi családok leszármazottainak és a biztosan „új szántóiak” nevén keresztül.

                                                 Népesség növekedés a XVIII. századtól

1715-ben (csak) az adózó családfő nevek: Telkes jobbágyok (colonusok): Martinus Adorian (Adorján), Martinus Szekér, Michael Adorian, Lucas Sűte,  Joannes Feies (Fejes), Michael Farkas, Georgius Deak, Martinus Nagy,  Andreas Nagy,  Michael Elekes,  Petrus Bozók, házas zsellérek (inquilinusok): Georgius Odor,  Nicolaus Lengyel, [13 adózó]

1720-ban (csak) az adózó családfő nevek: Telkes jobbágyok: Petrus Bozók; Michael Farkas; Joannes Feiyes (Fejes); Joannes Dres (Kocsis!) Michael Adorian; Lucas Sűte;  Martinus Gombár; Martinus Szekér; Martinus Odorián (Adorián/Adorján); Michael Elekes; Andras Sáry (Sári); Franciscus Nagy; Petrus Kerék; Joannes Toboz; Georgius Deak; Martinus Nagj (Nagy); Martinus Toboz, házas zsellérek: Andreas Tóth; Stephanus Peresztegi;  Joannes Angyán özv., [20 adózó]

1736-ban (csak) az adózó családfő nevek:Georgius Gujtman colonus, Mathyany Hegyi jobbágy, Gorgius Orbán jobbágy, Martin Szabó  jobbágy, Martin Bognár jobbágy, Martin Elekes  jobbágy, Georgius Nagy jobbágy, Mathyany Farkas jobbágy, Michael Elekes  jobbágy, Joannes Majer jobbágy, Joannes Kocsis jobbágy, Joannes Kiss jobbágy, Joannes Nagy jobbágy, Joannes Kigyós jobbágy, Michael Kocsis jobbágy, Georgius Kocsis jobbágy, Benedict Bognár jobbágy, Joannes Farkas jobbágy,. Michael Fitos jobbágy, Michael Bognár jobbágy,. Joannes Takács, Gregorius Erÿ, Stephan Mólnár, Peto Vass colonus,Michaél Tott jobbágy, Martinus Adorján jobbágy, Martinus Toboz jobbágy, Martinus Szekér jobbágy,Lucas Szekér jobbágy,Joannés Adorján jobbágy, Joan Toboz jobbágy, Mart Czibor jobbágy, Martinus Adorján jobbágy, Joannes Adorján jobbágy, Georg Mólnár libertinus, Joannes Bosok colonus, Michael Czibor jobbágy,  Martinus Fitos jobbágy, Stephanus Kömives jobbágy, Nicolaus Lengel jobbágy, Joannes Szakonyi jobbágy, Joannes Takács jobbágy, jun. Joannes Takács jobbágy, Georgius Kovács jobbágy, Martinus  Nagÿ jobbágy,. Franciscus  Nagÿ jobbágy,Andreus Mólnár jobbágy,Georgius Vargha jobbágy, Georgius Vas jobbágy, Martinus Vas jobbágy, Joannes Csendes jobbágy, Stephan Peresztegi jobbágy,. Stephanus Reza jobbágy, Joannes Bosok jobbágy, Franc Nagÿ jobbágy, Georgius Ódor libertinus, Ludovicus  Bezeredi, Georgius Tollár libertinus, Josephus Tallián, Ladislaus Horváth, Lucas Süte colonus, Martinus  Süte jobbágy, Martinus Bíró jobbágy,Franciscus Lugosÿ jobbágy,Joannes Csimia jobbágy,Joannes Barabás jobbágy, Stephanus Vajda jobbágy, Joannes Csimia jobbágy, Lucas Süte, Martinus Süte, Michaél Mólnár. [71 adózó]

1746-ban családok, személyenként megbontva (egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint):Michael Tótt, Catharina Bango; Stephanus Tótth, Maria Vass ;Michael Baticz, Elisabetha Hegedűs gyermekei (továbbiakban,gy):Baticz Stephanus, Baticz Juditha, Baticz Helena 3 gyermek ; Joannes Tótth, Anna Fazék gy:Tótth Franciscus ; Ladislaus Lengyel, Juditha Vass gy:Lengyel Joannes, Lengyel Elisabetha, Lengyel Catherina 3 gyermek ; Georgius Csöndes, Catharina Vass ; Joannes Takács, Catharina Vajda gy:Takács Helena ;  Andreas Molnár, Elisabetha Gárdani gy:Molnár Petrus, Molnár Michael, Mólnár Franciscus 3 gyermek ; Martinus Gyalog, Susanna Nagy; Andreas Bagor, Elisabetha Czibor gy:Bagor Joannes, Bagor Michael, Bagor Catharina 3 gyermek; Joannes Kovács, Susanna Varga gy:Kovács Joannes, Kovács Stephanus, Kovács Petrus 3 gyermek; Andreas Pereszteghi, Helena Kator gy:Pereszteghi Stephanus, Pereszteghi Joannes, Pereszteghi Catherina, Pereszteghi Helena 4 gyermek; Joannes Laczy, Juditha Sághi gy:Laczy Michael, Laczy Helena ;Stephanus Tóth, Juditha Hangi gy:Tóth Michael, Tóth Josephus, Tóth Elisabetha, Tóth Catherina 4 gyermek; Franciscus Gulás, Elisabetha Odajca gy:Gulás Michael, Gulás Elisabetha; Franciscus Kovács; Michael Varga, Elisabetha Vass gy:Varga Franciscus, Varga Helena ; Joannes Szekely, Catharina Sipos gy:Szekely Michael, Szekely Julianna, Szekely Elisabetha 3 gyermek ; Georgius Székelly, Elisabetha Tollár ; Petrus Vas, Catharina Hangi gy:Vas Georgius, Vas Petrus, Vas Catherina, Vas Elisabetha, Vas Juditha 5 gyermek ; Martinus Szakonyi, Elisabetha Szekér gy:Szakonyi Franciscus, Szakonyi Catherina, Szakonyi Elisabetha 3 gyermek ; Georgius Vass, Helena Budi gy:Vass Joannes, Vass Franciscus, Vass Georgius, Vass Elisabetha 4 gyermek ; Martinus Vass, Elisabetha Gábor gy:Vass Josephus, Vass Catherina,Vass Julianna 3 gyermek ; Georgius Vass, Catharina Aranyász gy:Vass Michael, Vass Anna ;  Thomas Vass, Juditha Kovács ; Joannes Módon, Juditha Aranyász gy:Módon Paulus; Georgius Nagy, Catharina Molnár gy: Nagy Georgius, Nagy Eva ; Joannes Fitos, Catharina Molnár gy:Fitos Stephanus, Fitos Georgius, Fitos Joannes, Fitos Elisabetha, Fitos Anna 5 gyermek ; Stephanus Kőmives, Anna Szabó gy:Kőmives Lucas, Kőmives Ladislaus, Kőmives Joannes 3 gyermek; Joannes Kocsis, Catharina Eri szolgáik: Martinus Tótth, Catharina Kovács; Andreas Szitas, Elisabetha Németh; Joannes Elekes, Elisabeth Molnár gy: Elekes Paulus, Elekes Anna ; Martinus Toboz, Catharina Kovács gy:Toboz Petrus; Georgius Hasmon, Eva Kránicz gy:Hasmon Joannes 20, Hasmon Michael 18 ; Franciscus Hajdu, Juditha Juhász gy: Hajdu Michael, Hajdu Julianna ; Franciscus Nagy, Juditha Szabó gy: Nagy Benedictus, Nagy Michael, Nagy Joannes, Nagy Franciscus, Nagy Helena, Nagy Catharina, Nagy Elisabetha, Nagy Anna, 8 gyermek, Joannes Horváth, Anna Czibor ; Martinus Fitos, Juditha Csöndes gy: Fitos Martinus, Fitos Éva ; Georgius Gutman, Elisabetha Németh gy: Gutman Martinus 15 ; Franciscus Ág, Catharina Gutman gy: Ág Franciscus ;Joannes Csima, Elisabetha Angyán gy: Csima Georgius, Csima Martinus, szolga: Petrus Molnár ; Joannes Takács, Eva Kovács gy:Takács Franciscus, Takács Georgius, Takács Paulus, Takács Elisabetha, Takács Helena, Takács Juditka 6 gyermek; Franciscus Vargha, Anna Adorján gy: Vargha Ladislaus ; Michael Czibor, Susanne Kardó ; Ladislaus Czibor, Helena Vajda ; Joannes Czibor, Elisabetha Bődőr gy: Czibor Michael ; Georgius Kőmives, Helena Lisztes gy: Kőmives Georgius ; Georgius Odor, Eva Belsi gy: Odor Andreas, Odor Anna, Odor Elisabetha, Odor Catharina 4 gyermek ;  Franciscus Odor, Julianna Mesterj ; Joannes Bosok, Elisabetha Filitás gy:Bosok Franciscus 16 , Bosok Michael 14, Bosok Petrus, Bosok Catherina 4 gyermek ; Franciscus Kerék, Elisabetha Kőmives gy: Kerék Georgius, Kerék Elisabetha, Kerék Catherina, Kerék Anna 4 gyermek ; Georgius Molnár, Elisabetha Farkas gy: Molnár Georgius, Molnár Helena, Molnár Eva, Molnár Elisabetha 4 gyermek; Michael Nyári, Catharina Molnár ; Joannes Farkas, Elisabetha Bíró gy: Farkas Michael, Farkas Stephanus, Farkas Martinus, Farkas Josephus, Farkas Elisabetha 5 gyermek; Michael Mészáros, Helena Stucz gy: Mészáros Theresia, Mészáros Catherina, szolga Joannes Szukics ; Emericus Bűki, Catharina Kovács ;Georgius Kovács, Elisabetha Marton gy: Kovács Franciscus, Kovács Georgius, Kovács Elisabetha, Kovács Rosalia 4 gyermek;Michael Kocsis, Elisabetha Kovács; Michale Kocsis, Eva Kloz gy: Kocsis Stephanus, Kocsis Cathrina; Stephanus Vajda, Catharina Mika gy: Vajda Michael, Vajda Paulus, Vajda Elisabetha, Vajda Anna, Vajda Catharina 5 gyermek,Josephus Tollár, Catharina Basai gy: Tollár Eva, Tollár Catharina; Martinus Sűte, Anna Rohonczi gy: Sűte Benedictus; Joannes Borbás, Juditka Gerencsér gy:Borbás Stephanus, Borbás Martinus, Borbás Franciscus 3 gyermek;Josephus Vincze, Juditha Csik gy: Vincze Martinus, Vincze Michael, Vincze Catherina 3 gyermek;Petrus Achsperger, Margareta Graff gy:Achsperger Josephus 13, Achsperger Michael, Achsperger Eva, Achsperger Maria, Achsperger Elisabetha,  Achsperger  Anna 6 gyermek;Martinus Takács, Juditha Soponyai; Stephanus Eri, Juditha Lukács gy:Eri Franciscus, Eri Joannes, Eri Georgius, Eri Stephanus, Eri Elisabetha, Eri Anna 6 gyermek;Emericus Barbély, Anna Harangozó gy: Barbély Franciscus; Joannes Harangozó,Catharina Elekes gy: Harangozó Catharina, Harangozó Elisabetha; Michael Kenesei, Juditha Elekes gy: Kenesei Ladislaus 20,Kenesei Franciscus, Kenesei Judiha, Kenesei Elisabetha 4 gyermek; nemesek Joannes Mesteri, Catharina Csik gy: Mesteri Adamus, Mesteri Josephus, Mesteri Eva, Mesteri Juditha 4 gyermek; Joannes Németh, Maria Harangozó gy: Németh Elisabetha, Németh Catharina; Simon Szabó, Elisabetha Csordás gy: Szabó Michal, Szabó Georgius, Szabó Martinus; Stephanus Varó, Juditha Szabó gy: Varó Stephanus, Varó Franciscus, Varó Elisabetha, Varó Catharina 4 gyermek; Georgius Odor, Anna Kovács gy: Odor Franciscus, Odor Michael; Joannes Szakonyi, Maria Vass gy: Szakonyi Petrus, Szakonyi Martinus, Szakonyi Paulus, Szakonyi Joannes, Szakonyi Elisabetha5 gyermek; Joannes Kiss, Catharina Dongó gy: Kiss Elisabetha; Martinus Nagy, Elisabetha Elekes gy: Nagy Benedictus, Nagy Martinus, Nagy Laurentius, Nagy Elisabetha, Nagy Catharina, Nagy Ursula 6 gyermek; Franciscus Fonyódi, Elisabetha Kis gy: Fonyódi Anna, Fonyódi Elisabetha; Joannes Odorján, Dorothae Horváth gy: Odorján Andreas, Odorján Joannes, Odorján Gregorius, Odorján Paulus 4 gyermek; Paulus Horváth, Elisabetha Odorján; Joannes Saró, Juditha Merse gy: Saró Joannes20, Saró Elisabetha, Saró Elisabetha, Saró Martinus, Saró Adamus, Saró Helena, Saró Juditha, Saró Eva, Saró Ursula, Saró Julianna 9 gyermek;Stephanus Répa, Elisabetha Odorján gy:Répa Joannes, Répa Szephanus, Répa Martinus, Répa Georgius, Répa Catharina, Répa Elisabetha, Répa Anna, Répa Barbara 8 gyermek; Michael Kocsis, Catharina Fitos gy: Kocsis Paulus, Kocsis Elisabetha; Michael Filó/Fitos, Elisabetha Borlik; Ladislaus Mustos, Helena Fitos gy: Mustos Joannes, Mustos Elisabetha, Mustos Franciscus 3 gyermek; Adamus Bognár, Barbara Richter gy: Bognár Adamus, Bognár Maria, Bognár Eva 3 gyermek; Andreas Gyalog, Eva Takács gy: Gyalog Joannes; Mathaeus Hegyi, Elisabetha Szabó gy: Hegyi Georgius, Hegyi Andreas, Hegyi Petrus, Hegyi Anna4 gyermek; Urbanus Turner, Rosalia Rezler gy:Turner Martinus, Turner Stephanus, Turner Matthias, Turner Michael, Turner Maria 15, 5 gyermek;Stephanus Pereszteghi, Ursula Bárán; Johannes Pereszteghi, Juditha Végh gy:Pereszteghi Petrus, Pereszteghi Andreas; Martinus Pereszteghi,Catharina Eri; Martinus Szabó, Elisabetha Mészáros gy: Szabó Georgius, Szabó Joannes,Szabó Eva3 gyermek; Franciscus Nagy, Elisabetha Szalay gy:Nagy Joannes, Nagy Josephus, Nagy Catharina, Nagy Elisabetha, Nagy Franciscus, Nagy Bernardus 6 gyermek; Joannes Daniel, Anna Nagy gy: Daniel Franciscus; Georgius Dongó, Catharina Tar gy: Dongó Georgius, Dongó Franciscus, Dongó Catharina, Dongó Elisabetha, Dongó Eva5 gyermek;Georgius Hajdu, Catharina Nagy gy:Hajdu Stephanus, Hajdu Franciscus; Georgius Saró, Juditha Nagy gy: Saró Franciscus, Saró Michael, Saró Helena, Saró Anna4 gyermek;Martinus Föző, Elisabetha Kis gy: Föző Franciscus, Föző Eva, Föző Julianna3 gyermek;Joannes Farkas, Catharina Major gy: Farkas Petrus, Farkas Elisabetha; Georgius Major, Anna Huszár gy: Major Emericus;Mathias Takács, Catharina Hegyi gy: Takács Joannes, Takács Franciscus; Martinus Odorján, Maria Orbán; Gregorius Odorján, Helena Orbán; Franciscus Lugossy, Catharina Kőmüves gy:Lugossy Christina; Andreas Csordás, Lugossi gy: CsordásCatherina, Csordás Elisabetha, Csordás Barbara3 gyermek;Lucas Szekér, Catha Furján gy: Szekér Petrus, Szekér Franciscus, Szekér Georgius, Szekér Benedictus 4 gyermek; Michael Szekér, Catha Béres gy: Szekér Catharina; Martinus Czobor, Catharina Torma gy: Czobor Joannes, Czobor Franciscus, Czobor Georgius, Czobor Michael, Czobor Catherina5 gyermek;Martinus Szekér, Catharina Borbás gy:Szekér Benedictus;Franciscus Szép, Juditha Borbás gy: Szép Michael, Szép Franciscus;Michael Gombár, Catharina Szíj gy: Gombár Benedictus, Gombár Ursula, Gombár Elisabetha3 gyermek; Blasius Takács,Helena Kulcsár gy: Takács Michael, Takács Catharina,Takács Elisabetha3 gyemek;Paulus Farkas, Juditha Sós gy: Farkas Franciscus; Joannes Odorján, Dorothaea Nagy gy: Odorján Franciscus, szolga: Stephanus Balogh;Joannes Sűte, Juditha Kovács gy:Sűte Georgius, Sűte Elisabetha;Stephanus Sűte, Eva Bán;Martinus Kocsis, Helena Éri gy: Kocsis, Franciscus, Kocsis Michael; Gregorius Éri, Magdalena Lengyel gy:Éri Franciscus; Joannes Tütő, Elisabetha Bárdos gy: Tütő Laurentius, Tütő Franciscus, Tütő Elisabetha, Tütő Anna4 gyermek;Stephanus Fazokas, Catharina Takács; Matthias Karajczár, Barbara Foglár gy: Karajczar Franciscus, Karajczar Joannes, Karajczar Josephus, Karjaczar Georgius, Karajczar Elisabetha5 gyermek;Joannes Éri, Maria Sala gy:Éri Joannes, Éri Ursula; Stephanus Kohári, Elisabetha Tótth gy: Kohári Georgius, Kohári Ursula; Michael Tollár, Elisabetha Tótth gy: Tollár Josephus, Tollár Martinus, Tollár Susanna, Tollár Helena 4gyermek; Nicolaus Lengyel, Elisabetha Sűte; Georgius Pintér, Maria Lugosi; Georgius Kömives, Anna Gujtmon gy: Kömives Matthias; Georgius Major, Julianna Tollár gy: Major Elisabetha; Joannes Molnár, Anna Gál gy:Molnár Stephanus, Molnár Josephus, Molnár Helena, Molnár Elisabetha 4 gyermek, szolga: Stephanus Horváth; Franciscus Gáll, Ursula Molnár gy: Gáll Catharina, Gáll Anna;Ladislaus Tollár, Ursula Gárdini gy: Tollár Elisabetha; Franciscus Körmendi, Eva Kocsis gy: Körmendi Franciscus;Stephanus Fazék, Susanna Kenesey gy: Fazék Benedictus, Fazék Anna, Fazék Catharia;Megözvegyült és egyedülálló férfiak: Joannes Major; Joannes Csordás gy: Csordás Martinus, Csordás Elisabetha, Csordás Juditha 3 gyermek. Megözvegyült és egyedülálló nők: Ursula Turner gy: Petrus, Eva, Elisabetha3 gyermek; Helena Nagy gy: Stephanus, Franciscus, Eva 3 gyermek; Catharina Nagy; Eva Horváth gy: Catharina, Elisabetha, Maria 3 gyermek; Elisabetha Odor gy: Georgius, Helena, Elisabetha 3 gyermek; Elisabetha Sár gy: Helena, Catharina, Anna 3 gyermek; Elisabetha Baticz gy: Michael, Franciscus, Joannes 3 gyermek; Eva Balogh gy: Martinus, Franciscus; Catharina Deák; Juditha Bőtte; Helena Csizmazia gy: Michael, Eva;Dorothaea Póka gy: Franciscus; Ursula Nagy gy: Stephanus, Martinus, Joannes, Catharina 4 gyermek. [134 egész család (háztartás), 625 személy, felnőtt ffi.: 137 nő.:147 gyermek.: 341]         

október 29. (szit)

Folytatása az  Új polgárok menüben ...Weblap látogatottság számláló:

Mai: 26
Tegnapi: 33
Heti: 26
Havi: 981
Össz.: 309 157

Látogatottság növelés
Oldal: Betelepültek / betelepülés
Szántó/Zalaszántó hely,- és a Szekér família családtörténetének kutatása - © 2008 - 2024 - zalaszantoiszeker.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »